Đóng

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BĂNG DƯƠNG E&C

28/10/2018

Sáng nay, 28 tháng 10 năm 2018 Công ty Cổ phần Băng Dương E&C tổ chức đại hội cổ đông bất thường để thông qua định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới, chia cổ tức cho cổ đông năm 2018,  bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và bầu thành viên Ban kiểm soát công ty.

E&C 2

Công ty Cổ Phần Băng Dương E&C được thành lập vào tháng 6 năm 2018, vốn điều lệ 60 tỷ đồng trong đó  Công ty THNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Băng Dương nắm 54,9% số cổ phần , cán bộ công nhân viên công ty nắm 30% phần, số còn lại do cổ đông chiến lược bên ngoài nắm giữ.

Dự kiến doanh thu 6 tháng tính từ ngày thành lập đến cuối năm 2018 là 82 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7,2 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 9%.

E&C 1

Đoàn chủ tịch công ty CP Băng Dương E&C

E&C 3

Chúc mừng ban kiểm soát mới được thành lập

BQT moi

Bổ sung thành viên mới cho HĐQT công ty Băng Dương E&C

Đại hội kết thúc vào lúc 11AM giờ cùng ngày.

Tin tức Khác