Đóng

Công ty thành viên

Công ty thành viên

CÔNG TY THÀNH VIÊN

♦  Công ty Cổ phần Băng Dương E&C

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 55%

ĐC: Số 59 đường 28, Phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM

www.bangduongec.com.vn

♦  Công ty TNHH B.O.T ĐT830

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 52%

ĐC: huyện Bến Lức, Long An

♦  Công ty Cổ phần Clean Energy Holding

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 65%

ĐC: 19 đường 37, phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM

www. ceholding.vn

♦  Công ty Cổ phần năng lượng BCG Băng Dương

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 29%

ĐC: huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

♦  Công ty Cổ phần năng lượng Hanwha – BCG Băng Dương

Tỷ lệ cổ phần nắm giữ: 25%

ĐC: huyện Bến Lức, tỉnh Long An